Algemene voorwaarden

KML Invest
Hoofdkantoor Rue des Seringas 54, Kraainem 1950, België;

Telefoonnummer +32 477 34 31 34; E-mailadres info@venosa.be
BTW BE0554.727.954

Algemene verkoopvoorwaarden van producten die op Venosa worden verkocht

Datum van laatste update 04/02/2020

Artikel 1 - Doel

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop door KML Invest van designmeubels en accessoires.

Artikel 2 - Prijs

De prijzen van onze producten zijn vermeld in euro inclusief alle belastingen (BTW en andere belastingen die van toepassing zijn op de dag van de bestelling), tenzij anders aangegeven en exclusief verwerkings- en verzendkosten.

Als u in een ander land dan België bestelt, bent u de importeur van de betreffende producten. Douanerechten of andere lokale belastingen of invoerrechten of staatsbelastingen kunnen verschuldigd zijn. Deze rechten en bedragen vallen niet onder de bevoegdheid van KML Invest. Ze zijn voor uw rekening en vallen onder uw eigen verantwoordelijkheid, zowel wat betreft aangiften als betalingen aan de bevoegde autoriteiten en instanties in uw land. Wij adviseren u om hierover bij uw lokale autoriteiten te informeren.

Alle bestellingen, ongeacht hun herkomst, zijn betaalbaar in euro's.

Het bedrijf KML Invest behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen, maar het product wordt gefactureerd op basis van het tarief dat van kracht is op het moment van validatie van de bestelling en afhankelijk van beschikbaarheid.

De producten blijven eigendom van KML Invest tot volledige betaling van de prijs.

Let op: zodra u de bestelde producten fysiek in bezit neemt, gaat het risico van verlies of beschadiging van de producten op u over.

Artikel 3 - Bestellingen

U kunt bestellen:

Geef een detail van de gekozen methoden, bijvoorbeeld:

 • Op internet: www.venosa.be

De contractuele informatie wordt gepresenteerd in het Frans en wordt uiterlijk bevestigd op het moment van validatie van uw bestelling.

Het bedrijf KML Invest behoudt zich het recht voor om geen betaling vast te leggen en een bestelling om welke reden dan ook niet te bevestigen, en meer in het bijzonder in geval van een leveringsprobleem of in geval van problemen met de ontvangen bestelling.

Artikel 4 - Validatie van uw bestelling

Elke bestelling op de website www.venosa.be impliceert de aanvaarding van deze algemene voorwaarden. Elke orderbevestiging impliceert uw volledige acceptatie van deze algemene verkoopvoorwaarden, zonder uitzondering of reservering.

Alle verstrekte gegevens en de vastgelegde bevestiging vormen het bewijs van de transactie.

U verklaart dat u zich hiervan volledig bewust bent.

De orderbevestiging is de handtekening en acceptatie van de uitgevoerde bewerkingen waard.

Een samenvatting van uw bestelinformatie en deze Algemene Voorwaarden worden u in PDF-formaat toegezonden via het e-mailadres dat uw bestelling bevestigt.

Artikel 5 - Betaling

Het feit van het valideren van uw bestelling houdt voor u de verplichting in om de aangegeven prijs te betalen.

Betaling voor uw aankopen wordt gedaan met een bankkaart dankzij het veilige systeem van Stripe.

De debitering van de kaart vindt alleen plaats op het moment van verzending van de bestelling. In geval van gesplitste leveringen worden alleen de verzonden producten gedebiteerd.

Artikel 6 - Intrekking

In overeenstemming met de bepalingen van artikel L.121-21 van de Consumentencode hebt u een herroepingstermijn van 14 dagen vanaf de ontvangst van uw producten om uw herroepingsrecht uit te oefenen zonder opgaaf van redenen of boete betalen.

Retourzendingen moeten worden gedaan in hun originele staat en compleet (verpakking, accessoires, instructies). In deze context is uw verantwoordelijkheid betrokken. Elke schade die het product bij deze gelegenheid lijdt, kan het herroepingsrecht teniet doen.

Retourkosten zijn uw verantwoordelijkheid.

In geval van uitoefening van het herroepingsrecht, zal het bedrijf KML Invest de betaalde bedragen terugbetalen binnen 14 dagen na de kennisgeving van uw verzoek en via hetzelfde betaalmiddel dat werd gebruikt bij het bestellen.

UITZONDERINGEN OP HET RECHT VAN INTREKKING

In overeenstemming met de bepalingen van artikel L.121-21-8 van de consumentencode is het herroepingsrecht niet van toepassing op:

 • De levering van diensten volledig uitgevoerd vóór het einde van de herroepingstermijn en waarvan de uitvoering is begonnen na uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument en uitdrukkelijke afstand van zijn herroepingsrecht.
 • De levering van goederen of diensten waarvan de prijs afhankelijk is van schommelingen op de financiële markt waarop de professional geen invloed heeft en die zich waarschijnlijk tijdens de wachttijd zullen voordoen.
 • De levering van goederen volgens specificaties van de consument of duidelijk gepersonaliseerd.
 • De levering van goederen die waarschijnlijk verslechteren of snel verlopen.
 • De levering van goederen die na levering door de consument zijn verzegeld en die om hygiënische redenen of ter bescherming van de gezondheid niet kunnen worden geretourneerd.
 • De levering van goederen die na levering en door hun aard onlosmakelijk met andere artikelen zijn gemengd;
 • De levering van alcoholische dranken waarvan de levering wordt uitgesteld na dertig dagen en waarvan de waarde is overeengekomen bij het sluiten van het contract, is afhankelijk van schommelingen in de markt waarop de professional geen invloed heeft.
 • De levering van audio- of video-opnamen of computersoftware wanneer deze na levering door de consument zijn ontzegeld.
 • De levering van een krant, tijdschrift of tijdschrift, behalve abonnementscontracten voor deze publicaties.
 • Transacties afgesloten tijdens een openbare veiling.
 • De levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd en waarvan de uitvoering is begonnen na uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument en de uitdrukkelijke afstand van zijn herroepingsrecht.

 

Artikel 7 - Beschikbaarheid

Onze producten worden aangeboden zolang ze zichtbaar zijn op de site www.venosa.be en binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. Voor niet-gevulde producten zijn onze aanbiedingen geldig onder voorbehoud van beschikbaarheid bij onze leveranciers.
In geval van onbeschikbaarheid van het product na het plaatsen van uw bestelling, zullen wij u per e-mail op de hoogte brengen. Uw bestelling wordt automatisch geannuleerd en er wordt geen bankafschrijving uitgevoerd.

Artikel 8 - Levering

De producten worden geleverd op het afleveradres dat tijdens het bestelproces is aangegeven, binnen de periode die wordt aangegeven op de bestelvalidatiepagina.

In geval van vertraging bij verzending, ontvangt u een e-mail om u te informeren over een mogelijk gevolg voor de aangegeven levertijd.

In overeenstemming met wettelijke bepalingen heeft u in geval van late levering de mogelijkheid om de bestelling te annuleren onder de voorwaarden die zijn vastgelegd in artikel L 138-2 van de Consumentenwet. Als u in de tussentijd het product ontvangt, vergoeden wij het en de transportkosten onder de voorwaarden van artikel L 138-3 van de Consumentenwet.

In het geval van leveringen door een koerier, kan het bedrijf KML Invest niet verantwoordelijk worden gesteld voor late levering uitsluitend vanwege de onbeschikbaarheid van de klant na verschillende voorstellen voor vergaderingen.

Artikel 9 - Garantie

Al onze producten profiteren van de wettelijke garantie van conformiteit en de garantie van verborgen gebreken, voorzien in artikelen 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek. In geval van niet-conformiteit van een verkocht product, kan het worden geretourneerd, geruild of terugbetaald.

Alle klachten, verzoeken tot omwisseling of terugbetaling moeten binnen 30 dagen na levering per e-mail worden ingediend.

De producten moeten aan ons worden geretourneerd in de staat waarin u ze hebt ontvangen met alle elementen (accessoires, verpakking, instructies ...).

De bepalingen van dit artikel beletten u niet om gebruik te maken van het herroepingsrecht als bedoeld in artikel 6.

Artikel 10 - Aansprakelijkheid

De aangeboden producten voldoen aan de huidige Belgische wetgeving. De verantwoordelijkheid van het bedrijf KML Invest kan niet worden aangegaan in geval van niet-naleving van de wetgeving van het land waar het product wordt geleverd. Het is uw verantwoordelijkheid om bij de lokale autoriteiten na te gaan of u de producten of diensten kunt importeren of gebruiken die u wilt bestellen.

Bovendien kan het bedrijf KML Invest niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van oneigenlijk gebruik van het gekochte product.

Ten slotte kan de verantwoordelijkheid van het bedrijf KML Invest niet worden aangesproken voor enig ongemak of schade die inherent is aan het gebruik van internet, met name een onderbreking van de dienstverlening, een externe inbreuk of de aanwezigheid van computervirussen.

Artikel 11 - Toepasselijk recht in geval van geschillen

De taal van dit contract is Frans. Deze verkoopvoorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving. In geval van een geschil zijn uitsluitend de rechtbanken van Brussel bevoegd.

Artikel 12 - Intellectuele eigendom

Alle elementen van de site www.venosa.be zijn en blijven het intellectuele en exclusieve eigendom van de onderneming KML Invest. Niemand is gemachtigd om elementen van de site te reproduceren, exploiteren, herdistribueren of gebruiken om welke reden dan ook, zelfs niet gedeeltelijk, software, visueel of audio. Elke eenvoudige link of hypertext is ten strengste verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van KML Invest.

Artikel 13 - Persoonlijke gegevens

Het bedrijf KML Invest behoudt zich het recht voor om nominatieve informatie en persoonlijke gegevens over u te verzamelen. Ze zijn noodzakelijk voor het beheer van uw bestelling, evenals voor de verbetering van de diensten en informatie die wij u sturen.

Ze kunnen ook worden verzonden naar bedrijven die bijdragen aan deze relaties, zoals degenen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van diensten en bestellingen voor hun beheer, uitvoering, verwerking en betaling.

Deze informatie en gegevens worden ook bewaard voor beveiligingsdoeleinden, om te voldoen aan wettelijke en regelgevende verplichtingen.

In overeenstemming met de wet van 6 januari 1978, hebt u het recht om persoonlijke informatie en persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben rechtstreeks op de website te bekijken, te corrigeren en er bezwaar tegen te maken.

Artikel 14 - Bewijsarchivering

KML Invest archiveert inkooporders en facturen op een betrouwbare en duurzame drager die een waarheidsgetrouwe kopie vormt in overeenstemming met de bepalingen van artikel 1348 van het Burgerlijk Wetboek.

Language
French
Open drop down